Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Розпорядження міського голови № 442-р від 22.05.2017 про переможців конкурсу програм громадських організацій у 2017 році

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка на 2017 рік

Проведення конкурсу здійснюється на виконання Міської програми підтримки молоді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Рівненської міської ради від 06.12.2016 № 2029 та з метою підтримки громадських організацій.

Положення

про проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями

 

 1. Оголошення Конкурсу

1.1. Конкурс програм громадських організацій (далі – конкурс) оголошується наказом управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – Управління) після визначення комісією з питань реалізації державної молодіжної політики (далі – Комісія) пріоритетних соціальних проблем, на вирішення яких мають бути спрямовані програми громадських організацій.

1.2. Рішення про проведення конкурсу приймається Управлінням після затвердження міського бюджету на відповідний рік та визначення в ньому бюджетного фінансування, спрямованого на реалізацію державної молодіжної політики.

1.3. Оголошення про конкурс має включати:

 1. мета конкурсу та пріоритетні соціальні проблеми, на вирішення яких мають бути  спрямовані програми громадських організацій;
 2. вимоги до учасників конкурсу, умови та терміни подачі документів;
 3. терміни оголошення переможців конкурсу;
 4. час та адресу, за якою приймається конкурсна документація.

1.4. Оголошення про конкурс публікується в друкованих та електронних ЗМІ.

 

2.  Вимоги до громадських організацій, які подають заявки на участь у конкурсі

2.1. У конкурсі можуть брати участь громадські організації, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж один рік на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс, статутна діяльність яких спрямована на роботу з дітьми та молоддю.

2.2. Громадська організація допускається до участі у конкурсі за наявності з її боку гарантії залучення додаткового фінансування (не менше 25% від потреб) для реалізації програми.

2.3. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому громадська організація, коли вона:

 • перебуває в стані ліквідації;
 • подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;
 • подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;
 • подала конкурсну документацію після встановленого терміну;
 • не подала документи, зазначені в п.3.5. цього Положення;
 • не прозвітувала належним чином за проекти, проведенні в попередньому році.

 

3.Організація і проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап - попередня кваліфікація претендентів, другий етап - визначення переможців конкурсу.

Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) за поданням Комісії організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як п’яти осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом громадської організації, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

3.2. На першому етапі комісія ухвалює рішення про допуск  громадської організації до участі в конкурсі. Таке рішення комісія ухвалює після розгляду конкурсної документації, що подається громадською організацією у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, та визначає технічну, організаційну і фінансову спроможність кожного претендента реалізувати проект.

3.3. На другому етапі Комісія на основі конкурсної документації та висновків членів конкурсної комісії, зроблених відповідно до наступних критеріїв:

- відповідність цілям та пріоритетним завданням, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій;

- очікувана результативність програми;

- ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;

- повнота охоплення цільової аудиторії;

- інноваційність;

- досвід діяльності у відповідній сфері;

- спроможність громадської організації продовжувати виконання програми або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки;

визначає програми, на здійснення яких на міському рівні рекомендується виділити фінансування з бюджету Управління.

Рішення на цьому етапі має містити перелік громадських організацій та назви їх проектів програм, які перемогли у конкурсі, суми коштів, що рекомендовано виділити для фінансування кожної програми.

3.4. Прийом конкурсної документації проводиться Управлінням у термін, визначений оголошенням про конкурс.

При прийомі конкурсної документації громадській організації видається довідка, в якій зазначається дата та перелік прийнятих документів, реєстраційний номер програми.

3.5. Для участі у конкурсі громадські організації подають наступні документи:

3.5.1. Для організацій, легалізованих шляхом повідомлення потрібно подати:

 1. Заявка на участь у конкурсі, відповідно до визначеної форми (додаток 1);
 2. Копію листа-повідомлення про легалізацію організації;
 3. Копію заявки, котра подавалася у відділ реєстрації для легалізації організації;
 4. Проект програми відповідно до форми (додаток 2), (оригінал у двох примірниках  та електронний варіант);
 5. Рішення органу організації про затвердження програми, завірене підписом керівника;
 6. Резюме керівника програми;
 7. Листів-підтверджень інших організацій у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців;
 8. Підтвердження ефективної роботи організації протягом попереднього року (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу, відгуки, фотографії та ін.).

3.5.2. Для організацій, зареєстрованих як юридична особа потрібно подати:

 1. Заявка на участь у конкурсі, відповідно до визначеної форми (додаток 1);
 2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації;
 3. Копію статуту (положення) організації, завірену печаткою організації;
 4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП);
 5. Копію податкового звіту громадської організації за минулий рік;
 6. Проект програми відповідно до форми (додаток 2), (оригінал у двох примірниках  та електронний варіант);
 7. Рішення органу організації про затвердження програми, завірене підписом керівника та печаткою організації;
 8. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців;
 9. Підтвердження ефективної роботи організації протягом попереднього року (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу, відгуки, фотографії та ін.).

3.6. Конкурсна документація має бути підготовлена українською мовою, обов’язково подається електронний варіант програми.

3.7. Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

3.8. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.

3.9. Комісія на етапі попередньої кваліфікації претендентів на підставі поданої конкурсної документації визначає програми, які можуть брати участь в другому етапі конкурсу.

Це рішення приймається на підставі таких критеріїв:

 1. відповідність поданої програми тематиці та пріоритетам конкурсу;
 2. гарантованість виконання вимог про залучення додаткового фінансування реалізації програми відповідно до п.2.2. цього Положення;
 3. спроможність організації реалізувати дану програму;
 4. відповідність оформлення конкурсної документації вимогам п.3.5. цього Положення.

3.10. У разі необхідності за рішенням комісії може бути  проведено додаткову перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації. До такої перевірки залучаються відповідні спеціалісти.

3.11. Рішення про визначення програм, які допускаються для участі в другому етапі конкурсу, ухвалюються конкурсною комісією на своєму засіданні.

Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії і оформлюється протоколом, що підписується членами комісії, котрі брали участь у засіданні.

3.12. Про своє рішення комісія повідомляє усіх учасників попередньої кваліфікації у двотижневий термін після його прийняття.

3.13. На другому етапі комісія на підставі загальної оціночної відомості за результатами оцінки програм та на основі (в разі необхідності) додаткового обговорення членами комісії програм визначає переможців конкурсу з рекомендацією щодо виділення коштів на реалізацію поданих ними програм на міському рівні.

Ухвалене рішення оформляється відповідним протоколом, в якому зазначається найменування громадських організацій, назва програм переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації.

Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та подається у триденний термін на затвердження в управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

3.14. Кожний член комісії має право висловити свою думку щодо визначення переможців конкурсу.

3.15. Про своє рішення щодо переможців конкурсу комісія повідомляє громадські організації у двотижневий термін з дня винесення такого рішення.

Рішення щодо переможців конкурсу має бути оприлюднене у місячний термін з дня його ухвалення.

4. Порядок впровадження результатів конкурсу

4.1. За результатами конкурсу та на підставі рекомендацій комісії розпорядженням міського голови затверджуються програми-переможці громадських організацій для подальшого фінансування реалізації програм.

4.2. Програми, які визначено переможцями Конкурсу, включаються до календарного плану заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту.

4.3. Видатки на реалізацію програм громадських організацій, переможців Конкурсу, здійснюються управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту в розмірі, визначеному Комісією на підставі розпорядження міського голови та затвердженого кошторису про реалізацію конкретної програми та згідно укладених угод про співпрацю між Управлінням та громадськими організаціями.

5. Звітність про результати реалізації програми

5.1. Кожна організація, виконавець програми, має надавати управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту детальний звіт (додаток 3) у терміни, що визначаються угодою про співпрацю між Управлінням та громадськими організаціями.

5.2. Управління здійснює поточний контроль за якістю та підсумкове оцінювання програми організацією-виконавцем.

5.3. Управління у справах сім’ї, молоді та спорту має право припинити фінансування наступного заходу програми, якщо за проведення попереднього заходу не було прозвітовано.

5.4. Управління сприяє активному висвітленню в засобах масової інформації ходу та результатів реалізації програм, які отримали фінансування.

 

1. Перелік пріоритетних завдань, на розв'язання яких мають бути спрямовані проекти програм громадських організацій.

1. Національно-патріотичне виховання, формування громадянської позиції, духовності, моральності, загальнолюдських цінностей у дітей та молоді.

2. Пропаганда та формування здорового способу життя у молодіжному середовищі.

3. Створення умов для формування лідерських якостей та правової культури серед підростаючого покоління.

4. Формування екологічної культури дітей та молоді, культури дозвілля.

5. Соціальний захист дітей та волонтерська діяльність молоді.

6. Просвітницька та освітня діяльність серед підростаючого покоління.

У конкурсі можуть брати участь громадські організації, що зареєстровані в установленому порядку не менше ніж один рік на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс, статутна діяльність яких спрямована на роботу з дітьми та молоддю.

Громадська організація може подавати на конкурс одну або декілька конкурсних пропозицій, що спрямовані на залучення дітей та молоді м. Рівного.

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проектів програм, розроблених громадськими організаціями, становить 75 % від загальної суми кошторису витрат на його реалізацію та не може перевищувати 40 000 гривень.

У рамках конкурсу не будуть фінансуватися:

-          здійснення заходів з метою отримання прибутку;

-          виконання програм і здійснення заходів, які фінансуються за іншими бюджетними програмами;

-          виплата заробітної плати;

-          придбання основних засобів;

-           придбання малоцінних предметів.

2. Для участі у конкурсі громадські організації подають конкурсну документацію, яка має бути складена державною мовою і містити:

Для організацій, легалізованих шляхом повідомлення, потрібно подати:

 1. Заявка на участь у конкурсі, відповідно до визначеної форми (додаток 1);
 2. Копію листа-повідомлення про легалізацію організації;
 3. Копію заявки, котра подавалася у відділ реєстрації для легалізації організації;
 4. Проект програми відповідно до форми (додаток 2), (оригінал у двох примірниках  та електронний варіант);
 5. Рішення органу організації про затвердження програми, завірене підписом керівника;
 6. Резюме керівника програми;
 7. Листів-підтверджень інших організацій у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців;
 8. Підтвердження ефективної роботи організації протягом попереднього року (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу, відгуки, фотографії та ін.).

Для організацій, зареєстрованих як юридична особа, потрібно подати:

 1. Заявка на участь у конкурсі, відповідно до визначеної форми (додаток 1);
 2. Копію свідоцтва про реєстрацію, завірену печаткою організації;
 3. Копію статуту (положення) організації, завірену печаткою організації;
 4. Довідку (або її копію) з податкової інспекції про включення громадської організації до реєстру неприбуткових організацій (форма 4-ОПП);
 5. Копію податкового звіту громадської організації за минулий рік;
 6. Проект програми відповідно до форми (додаток 2), (оригінал у двох примірниках  та електронний варіант);
 7. Рішення органу організації про затвердження програми, завірене підписом керівника та печаткою організації;
 8. Листи-підтвердження інших організацій у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців;
 9. Підтвердження ефективної роботи організації протягом попереднього року (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу, відгуки, фотографії та ін.).

Форми документів (додатки 1, 2, 3) розміщені на офіційному сайті управління у справах сім'ї молоді та спорту: http://ysms.org.ua

3. Громадські організації не допускаються до участі в конкурсі або знімаються з подальшої участі у ньому в разі, коли:

- документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію;

- громадська організація не відповідає вимогам розділу 2 даного оголошення;

- громадська організація відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

- громадська організація перебуває у стадії припинення;

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог розділу 2 даного оголошення;

- діяльність, передбачена конкурсною пропозицією, спрямовується на підтримку політичних партій;

- установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

В інших випадках конкурсна документація не повертається.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

4. Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

- відповідність зазначеним у 1 розділі цілям та пріоритетним завданням;

- очікувана результативність програми;

- ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми;

- повнота охоплення цільової аудиторії;

- інноваційність;

- досвід діяльності у відповідній сфері;

- спроможність громадської організації продовжувати виконання програми або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки. 

5. Терміни подання документів.

Прийом конкурсної документації здійснюється управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради щодня (крім вихідних і святкових днів) з 8.30 год. до 16.30 год. за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 30, каб. 18, довідки за телефонами: 26-25-94, 26-59-77.

Кінцевий термін подачі документів – 10 квітня 2017 року.

Консультація стосовно підготовки проектів програм громадських організацій відбудеться 22 березня 2017 року о 16.00 год. за вищевказаною адресою.

Рішення щодо переможців конкурсу буде оприлюднене на офіційному сайті управління у справах сім’ї, молоді та спорту http://ysms.org.ua в тижневий термін з дня його винесення.


Источник: http://ysms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=38


Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій

Конкурс проектів громадських організацій